14 Mart`a girerken Türkiye`de Sağlık Ortamı

25 Şubat 2017 Cumartesi Günü Tabip Odamız seminer salonunda TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı  Dr. Sinan ADIYAMAN Tarafından "14 Mart`a girerken Türkiye`de sağlık Ortamı"  konulu seminer üyelerimizin katılımıyla sunuldu.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 14 Mart programı çerçevesinde tabip odalarıyla birlikte yapmakta olduğu "hekim buluşmaları" etkinliklerinden biri 25 Şubat 2017 tarihinde Van’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Ayfer Horasan`ın katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe, Bitlis Tabip Odası’ndan hekimler de katıldı. Toplantı, Dr. Adıyaman`ın "14 Mart`a giderken Türkiye`de Sağlık Ortamı" konulu konuşması ile başladı.

Dr. Adıyaman konuşmasında; Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti sunumunda gerekliliklerinden çok, kışkırtılmış sağlık hizmeti talebi ve müşteri memnuniyetinin öncelendiğine vurgu yaparak, Sağlıkta Dönüşüm Programının sağlık ortamı ve hekimler üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirdi. Dr. Adıyaman, Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin gelinen aşamada artık sürdürülemez olduğunu; GSS primlerini ve katkı paylarını ödeyemeyen hastaların acil servislerden hizmet almaya yöneldiğini, teknolojik ve fiziksel alt yapı oluşturulmadan açılan tıp fakültelerinde verilen tıp eğitiminde gelinen noktayı ve bunun olumsuz sonuçlarını aktardı.

Kamu özel ortaklığı modeliyle yapılan şehir hastanelerine kamudan aktarılan yüksek miktardaki maliyete değinen Dr. Adıyaman, son olarak da OHAL sürecinin sağlık alanı ve hekimlik uygulamalarındaki olumsuz etkilerinden söz etti ve OHAL döneminde 2761 hekimin ihraç ve açığa almalarla görevinden uzaklaştırıldığı bilgisini paylaştı. Dr. Adıyaman, ayrıca, TTB tarafından geliştirilen ihraç edilen hekimlere yönelik dayanışma etkinlikleri ve hukuki süreçle ilgili bilgi verdi. Toplantı, Dr. Adıyaman`ın sunumundan sonra, forum şeklinde, katılan hekimlerin hekimlik ortamına ilişkin görüş, değerlendirme ve önerilerini aktarmasıyla son buldu.

 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/van-6578.html