Aidat Borçları Hakkında önemli Bilgilendirme!!!

Sayın Üyelerimiz;

 

Hekimler yönünden aidat ödeme yükümlülüğü de, Yönetim Kurulu’muzun aidatları tahsil etme yükümlülüğü de yasal bir zorunluluktur.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 8. maddesi gereği, oda gelirleri arasında yer alan oda aidatları, Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu (Büyük Kongre) tarafından belirlenmekte ve aidat miktarları her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 298. maddesi uyarınca belirlenen Yeniden Değerleme Oranı’na göre arttırılmaktadır. Tabip Odalarının kendisi aidat miktarlarını belirleyememektedir. 

Türk Tabipleri Birliği Üyelik İşlemleri Yönergesi’nin 6. maddesi, Büyük Kongre kararları ve Türk Tabipleri Birliği’nin 06.12.2023 tarih ve 7452/2023 sayılı yazısı gereğince; 

  • Üye aidatlarının en geç 31 Aralık tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde aidat borcu yasal faiz işletilerek tahsil edilmektedir.

 

  • Üyelerin yıl başındaki statüsüne göre aidat tahakkuk ettirilmekte, yıl içindeki değişimler sebebiyle aidat farkı talep edilmemektedir.

 

  • Aidat yılın başında tam olarak tahakkuk ettirilmekte, yıl içinde herhangi bir zamanda üyelikten ayrılan hekime aidat iadesi yapılamayacağı gibi, doğmuş bulunan aidat tam olarak tahsil edilmektedir.

 

  • Üyelik nakillerinde aidat tam olarak, yılın ilk günü kayıtlı olunan odaya aittir.

 

Aidatların ait olduğu yıl içinde ödenmemesi halinde, geciken her bir gün için hesap edilecek olan yıllık yasal faiz oranı 2006 yılından itibaren yıllık %9 olarak uygulanmakta iken, bu oran 21.05.2024 tarih ve 32552 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.06.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %24’e çıkarılmıştır.

Bu nedenle, Türk Tabipleri Birliği’nin 22.05.2024 tarih ve 3044/2024 sayılı yazısı ile de tabip odalarına bildirildiği üzere, 01.06.2024 tarihinden itibaren gecikmiş aidatlara yıllık %24 oranında faiz uygulanacak, bu tarihten önce tahakkuk etmiş gecikme faizleri ise %9 üzerinden hesaplanmaya devam edilecektir. 

İlgili düzenlemeler nedeniyle, tabip odası yönetim kurullarının aidatları tahsil etmeme yetkisi bulunmamaktadır. 

Keza 6023 sayılı Kanun’un 51. maddesi gereğince; Her türlü oda aidatı ile para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 30 gün zarfında ödemeyenler hakkında tabip odaları idare heyetleri tarafından verilecek kararlar, idare heyetinin bulunduğu mahal icra dairelerince ilamlar gibi infaz olunur.”

Bu nedenle, gerekli ikazlar yapıldıktan sonra, aidatlarını ödemeyenler hakkında icra takibi yapılması maalesef kaçınılmaz olmaktadır.

Tabip Odamıza ödediğiniz üyelik aidatının her bir kuruşunu, hekimlerin mesleklerini daha iyi koşullarda icra edebileceği bir sağlık ortamı yaratmak için harcıyoruz. Duyarlılığınız ve verdiğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz. 

Van-Hakkari Tabip Odası
Yönetim Kurulu